Realizacja zamówień

 1. Zamówienia na Towary można składać za pośrednictwem strony internetowej Sklepu przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę, przy użyciu funkcji Koszyk. Po skompletowaniu listy zamówień Towarów, w obszarze Koszyka Klient przechodzi do realizacji zamówienia.
 2. W przypadku, gdy Klientem jest zalogowany posiadacz Konta Klienta, przechodzi do kolejnego etapu składania zamówienia jako Klient zalogowany.
 3. W przypadku, gdy Klient nie jest zalogowanym posiadaczem Konta Klienta, wybiera sposób składania zamówienia:
  • przy użyciu Konta Klienta, które zostanie zarejestrowane. Wówczas Klient dokonuje rejestracji Konta Klienta i przy jego użyciu przechodzi do kolejnego etapu składania zamówienia.
  • z pominięciem użycia Konta Klienta. Wówczas Klient przechodzi do kolejnego etapu składania zamówienia.
  • przy użyciu posiadanego Konta Klienta. Wówczas Klient przechodzi do kolejnego etapu składania zamówienia.
 4. Po wyborze sposobu składania zamówienia, Klient wprowadza lub wybiera:
  • informacje rozliczeniowe,
  • adres i metodę Dostarczenia w przypadku Towarów niebędących plikami cyfrowymi,
  • metodę płatności.
 5. Złożenie zamówienia poprzedza otrzymanie przez Klienta poprzez wyświetlenie w obszarze Koszyka, informacji o łącznej cenie za zamówienie wraz z podatkami oraz kosztami pochodnymi, w szczególności kosztami Dostarczenia i płatności.
 6. Złożenie zamówienia może nastąpić poprzez użycie właściwego przycisku w Koszyku i jest równoznaczne ze złożeniem Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia umowy Sprzedaży Towarów ujętych w zamówieniu.
 7. Przed wysłaniem formularza zamówienia, poprzez zaznaczenie właściwego pola kontrolnego, Klient powinien oświadczyć, iż zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego postanowienia.
 8. Złożone zamówienie może zostać zmienione przez Klienta do momentu otrzymania informacji o nadaniu Towarów przez Sprzedawcę.
 9. Zmiana zamówienia może obejmować jego anulowanie, anulowanie w części, rozszerzenie o dodatkowe Towary, zmianę adresu Dostarczenia.
 10. Sprzedawca niezwłocznie poinformuje Klienta o niemożliwości przyjęcia zamówienia, w przypadku wystąpienia okoliczności ją powodujących. Udzielenie tej informacji następuje drogą telefoniczną lub elektroniczną. Informacja może stanowić odrzucenie oferty w całości albo zawierać następujące propozycje modyfikacji zamówienia:
  • odrzucenie oferty w części niemożliwej do zrealizowania, co skutkuje przeliczeniem wartości zamówienia,
  • dokonanie podziału Towarów podlegających Dostarczeniu na część, której Dostarczenie jest możliwe oraz część, której Dostarczenie nastąpi w późniejszym terminie, co nie skutkuje przeliczeniem wartości zamówienia.
 11. Przyjęcie oferty Klienta dokonane przez Sprzedawcę z zastrzeżeniem zmiany o której stanowi pkt powyższy poczytuje się za nową ofertę, wymagającą przyjęcia przez Klienta w celu zawarcia umowy Sprzedaży.
 12. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę następuje poprzez niezwłoczne przesłanie wiadomości e-mail. Wiadomość ta zawiera ustalone przez strony warunki zawartej umowy Sprzedaży, a także dane wprowadzone przez Klienta w formularzu zamówienia, w celu umożliwienia wykrycia błędów w nich występujących. W przypadku wykrycia takiego błędu, Klient może powiadomić Sprzedawcę o tym fakcie, poprzez wysłanie wiadomości e-mail ze wskazaniem poprawnych danych.
 13. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest równoznaczne z przyjęciem przez Sprzedawcę oferty zawarcia umowy Sprzedaży, złożonej przez Klienta.
 14. Do zamówień w przedmiocie Usług szkoleniowych stosuje się postanowienia odrębnego Regulaminu szkoleń.

Zamówienia na imienne licencje

 1. W przypadku zamówień na imienne licencje (wersje elektroniczne) programów m.in. Adobe, Affinity, Maxon, Monotype, Marvelus, Celartem,  Paratype, iToo Software, Enfocus, Corel, Quark, Microsoft, wymagana jest przedpłata w wysokości 100% wartości zamówienia.
 2. Do realizacji zamówienia Sprzedający przystąpi po zaksięgowaniu wpłaty na konto bankowe Sprzedającego.
 3. Zamówienia na imienne licencje są możliwe tylko w przypadku posiadania Konta Klienta.

Czas realizacji zamówień

 1. Zamówienia na sprzęt (komputery, monitory, tablety, kamery, akcesoria i inne) są realizowane do 21 dni od daty złożenia zamówienia. Jednakże, w niektórych przypadkach, ze względu na łańcuchy dostaw, procesy celne, lub inne czynniki niezależne od Sprzedawcy, czas realizacji może się wydłużyć. O każdej zmianie terminu realizacji zamówienia Klient zostanie poinformowany nie później niż w ciągu 14 dni od daty złożenia zamówienia. 
 2. Zamówienia na oprogramowanie są realizowane do 14 dni od daty złożenia zamówienia.
  • W przypadku dodatkowych weryfikacji, wymaganych przez niektórych producentów oprogramowania, czas realizacji może się wydłużyć. W takim wypadku Sprzedawca powiadomi Klienta o wszystkich wymaganiach w ciągu 7 dni od daty złożenia zamówienia.
  • Zamówienia na licencje wirtualne z kolekcji Licencje Ekspresowe są realizowane automatycznie, natychmiast po złożeniu zamówienia.

Menu główne

Produkt dodany do koszyka

×